İZTÜ Ödünç Verme Hizmeti

>İZTÜ Ödünç Verme Hizmeti

LÜTFEN DİKKAT

İ.Z.T.Ü. öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personeli İ.Z.T.Ü. kütüphanelerini üye olmaksızın kullanabilirler. Üniversite kimlik kartları (akıllı kart) ile ödünç yayın alabilirler

Üniversite kimlik kartlarını (akıllı kart) sahibinden başkası kullanamaz. Başkası tarafından kullanılan veya üzerinde tahribat yapılan karta el konulur ve kullanan kişi hakkında yasal işlem yapılır.

Madde-15, Madde-17 de belirtilenler dışındaki kitap ve materyalin ödünç verilmesine ilişkin esaslar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesi içinde Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

Ödünç verme süreleri ve ödünç kitap sayıları

Statü Gün Adet
Öğretim Elemanları 28 5
Doktora Öğrencileri 28 4
Yüksek Lisans Öğrencileri 28 3
Lisans ve Önlisans Öğrencileri 14 2
İdari Personel 14 3
Emekli İdari Personel 14 3
Emekli Akademik Personel 28 5

Okuyucular aldıkları bu kitapları ödünç verme süreleri sonunda iade etmedikçe yeni kitap ve materyal alamazlar. Ancak, ödünç alınan bir kitap süresi içinde başka bir okuyucu tarafından istenmemiş ise, o kitabın bir defa daha en çok aynı süre ile aynı okuyucuda bulunmasına izin verilebilir. Bu ek süre sonunda iade edilen bir kitap en az 1 (bir) hafta kütüphanede kalmadıkça aynı okuyucuya tekrar ödünç verilemez.

Gerektiğinde kütüphane ödünç verme süresi dolmadan materyali geri isteyebilir.

Başka üniversitelerin öğretim elemanlarına kitap ödünç verme işlemlerinde karşılıklı olma esası uygulanır.

***Kütüphane otomasyon sistemi tarafından gönderilen otomatik mailler hatırlatma amaçlıdır (ödünç alınan kitapların iade edileceği tarih yaklaştığında otomatik gönderilen e-mail), herhangi bir bağlayıcılığı yoktur; lütfen, ödünç aldığınız kitaplarınızın son teslim tarihini unutmayınız, oluşabilecek aksaklıklardan Kütüphane sorumlu değildir. ***

Ödünç Alanın Yükümlülükleri

Madde 16 Kütüphaneden kitap veya başka bir materyali ödünç alan kişi o kitap veya materyali özenle ve iyi kullanmak ve en geç ödünç verme süresi sonunda geri vermekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler hakkında bu Yönetmelik, ilgili disiplin yönetmeliği hükümleri ve diğer yasal işlemler uygulanır.

Ödünç Verilemeyecek Kitap ve Diğer Materyaller

Madde-17 Aşağıda belirtilen kütüphane materyalleri dışarıya ödünç verilemez.

a) Başvuru (müracaat) eserleri (Abstrakt, index, sözlük, ansiklopedi, v.b.),
b) Tezler,
c) Görsel-işitsel araçlar,
d) Rezerve kitaplar,
e) Süreli yayınlar,
f) Müzik notaları,
g) Atlas, harita ve slaytlar,
h) Koleksiyon parçaları, heykel, sanatsal v.b. materyaller,
ı) Bağlı kütüphane birimlerinin önerileri üzerine Daire Başkanlığı tarafından belirlenen ve kütüphane dışına çıkarılmasında sakınca bulunan diğer materyaller.

İhtiyaç sahipleri bu gibi materyallerden sadece kütüphane içinde ve gerektiğinde bir görevlinin gözetiminde yararlanabilirler.

Gününde İade Edilmeyen Kitap ve Diğer Materyaller

Madde-18 Ödünç aldığı kitap ve benzeri materyali en geç ödünç verme süresi sonunda iade etmeyen kişi, başkaca hiç bir işleme gerek bulunmaksızın süre sonunu izleyen günden itibaren geçen her gün için Daire Başkanlığı tarafından belirlenip Rektörlükçe onaylanan ve kütüphanelere duyurulmuş olan gecikme cezası miktarını ödemekle yükümlüdür. Kendisine ödeme cezası uygulanmasına başlanmış olan bir kişiye, ödünç aldığı materyali iade etmediği ve tahakkuk eden gecikme cezası miktarının tamamını ödemediği sürece, hiçbir şekilde başka bir kitap veya materyal ödünç verilmez.

Gecikme cezası uygulanan gün sayısının 30 (otuz) günü aşması halinde kütüphane yöneticileri gecikme cezasını uygulamaya devam etmekte veya o kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş gibi işlem yapmakta serbesttirler.
Üniversite öğretim elemanları ve personeline ait ödenmeyen para cezaları aylıklarından kesilir.

Karşılıklı olma esası uyarınca ödünç verme sisteminden yararlanmaları halinde diğer üniversitelerin öğretim elemanları, personeli ve öğrencileri hakkında ilgili üniversitelerin Rektörlükleri aracılığı ile aynı hükümler uygulanır.

Ödünç Alınan Kitap ve Materyalin Yıpratılması ve Kaybı

Madde-19 Bir kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişi, o kitap ve materyalde dikkatsiz veya kötü kullanma sonucu meydana gelen yıpranma ve hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. Bu durumda o kişinin ödemek zorunda olduğu miktar, o kitap veya materyalin o günkü değeri ve meydana gelen hasarın miktar ve niteliği göz önüne alınmak sureti ile Daire Başkanının oluşturacağı üç kişilik bir komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyonda, tazmin edilecek kitap veya benzeri materyalin ait olduğu bilim dalı öğretim elemanları arasından en az bir kişi ile ilgili kütüphane yöneticisi bulunur.

Yıpranma ve hasar sonucu kullanılamaz hale geldiği belirlenen kitap ve benzeri materyal hakkında kaybedilmiş kitap ve materyale ilişkin hükümler uygulanır.

Ödünç alınan kitap veya benzeri materyalin kaybedilmesi veya hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanması halinde kitap veya benzeri materyali ödünç alan kişiden, ödünç aldığı kitap veya materyal hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanmasına başlandığının kendisine yazılı olarak bildirildiği tarihe kadar geçen süre için tahakkuk ettirilen gecikme cezasını da ödemek kaydı ile, yenisini temin ve teslim etmesi istenir.

Kaybedilmiş veya hakkında kaybedilmiş işlemi uygulanan kitap veya benzeri materyalin belirtilen şekillerde temin ve teslimin mümkün olmaması halinde o kitap veya materyal Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan esaslar çerçevesi içinde ödünç almış kişiye tazmin ettirilir.

Gecikme Cezası ve Kaybolan Materyal İçin Tazminatın Ödenmemesi

Madde-20  Ödünç aldığı kitap veya benzeri materyali en geç ödünç alma süresi sonunda iade etmeyen, tahakkuk eden gecikme cezasını ödemeyen veya kaybettiği materyali 19 uncu madde uyarınca temin ve teslim veya tazmin etmeyen kişiye hiçbir şekilde başka kitap veya benzeri materyal ödünç verilmez ve bu kişi hiçbir şekilde kütüphane hizmetinden yararlandırılmaz.

Kütüphaneden aldığı kitap veya benzeri materyal ile ilgili yükümlülüklerinin tümünü yerine getirmemiş olan bir öğrenciye geçici mezuniyet belgesi ve diploması verilmez. Üniversitenin öğretim elemanları ile personeli ve diğer üniversitenin personeli hakkında gecikme cezası ve kaybedilen malzemeye ilişkin tazminat miktarlarının tahsili hususunda bu Yönetmeliğin 18 inci madde hükümleri uygulanır.

Her öğretim yılı başında kütüphane ödünç verme servisi kütüphane ile ilişiği olan öğrencilerin listesini bağlı bulundukları birimin Öğrenci İşleri Bürosuna gönderir. Bu öğrenciler kütüphane ile ilişikleri olmadığını belirten belgeyi Öğrenci İşleri Bürosuna vermedikçe kayıtları yenilenmez, kendilerine Üniversite kimlik kartı verilmez.

Bu işlemler Daire Başkanının Koordinatörlüğünde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Personel Daire Başkanlığı’nın işbirliği ile yürütülür.